Õhukindlus

Hoone õhukindluse all tuleb mõista hoone piidetarindite ja piirdetarindite vaheliste liitekohtade kindlust õhu kaudu levivate soojuskadude suhtes – see omadus on oluline iga hoone puhul. Ainult kõrge õhukindlus piirab soojuskadusid, sest:

 • kaotab piirdetarindite niiskumisest põhjustatud ehituslikud ohud,
 • võimaldab kliima- ja ventilatsioonisüsteemidel saavutada kõrgeid tõhususe näitajaid.

Hoone piirdetarindite lekked:

 • põhjustavad soojuskadusid, mis on seotud suurenenud kuludega kütte eest talveperioodil ja jahutamise eest suveperioodil,
 • mõjub negatiivselt piirdetarindite akustilisele isolatsioonile,
 • põhjustab veeauru kondensaadi teket, alandab temperatuuri ja suurendab niiskust, soodustab hallituse ja patogeensete seente teket,
 • põhjustab piirdetarindite korrosiooni ja nn.”haige hoone” sündroomi.

Vastavalt kehtivatele Tehnilistele Tingimustele peab hoonete õhukindlus olema:

 • raskusjõu mõjul toimivates või hübriidventilatsiooniga hoonetes – n50 < 3,0 h – 1
 • mehaanilise ventilatsiooni või kliimaseadmega hoonetes – n50 < 1,5 h – 1.

Lisaks on Keskkonnakaitse ja Veemajanduse Fondi poolt määratletud sellised hoonete õhukindluse tasemed, mille saavutamine on vajalik energiatõhusate ja passiivmajade ehitamiseks lisarahastuse saamiseks:

 • energiatõhusates hoonetes n50 < 1 h-1 (standard NF40)
 • passiivmajades n50 < 0,6 h-1 (standard NF15)

Blower Door Test

Hoone õhukindluse uurimist viiakse läbi kasutades nn. puhuri ukse testi vastavuses PN-EN ISO 9972 normiga „Hoonete ekspluatatsiooni soojusnäitajad. Hoonete õhuläbilaskvuse määramine. Rõhu mõõtmise meetod ventilaatori kasutamisega.” Puhuri ust kasutatakse hoone sisemuse ja selle ümbruse vahel 50 Pa suuruse rõhuvahe tekitamiseks. Seejärel mõõdetakse hoone leketest läbi tunginud õhu hulka. Hoone õhukindlust võib määratleda väärtusega n50 [h-1], mis määratleb, mitu korda tunnis toimub hoone seinte lekete tulemusena 50 Pa suuruse sise- ja väliskeskkonna rõhuerinevuse puhul hoone sisemuses asuva õhu täielik vahetus.

 • q50 [m3 /h·m2 ] – õhu läbilaskvus 50 Pa suuruse rõhu puhul

Parameeter, mis määratleb, kui palju õhku lekib tunnis läbi hoone 1 m2 välispiirde sise- ja väliskeskkonna rõhkude erinevuse 50 Pa puhul, st õhulekke voolu suhe rõhu 50 Pa [m3/h] juures hoone välispiirete pindala suhtes [m2]

 • w50 [m3 /h·m2 ] – õhulekke ühikuline õhuvool rõhu 50 Pa juures

Parameeter, mis määratleb, kui palju õhku lekib 1 m2 netopõrandapinna suhtes tunnis, kui sise- ja väliskeskkonna rõhkude erinevus on 50 Pa, st õhulekkevoolu suhe rõhul 50 Pa [m3/h] põrandapinnale [m2].

Vaata filmi:

Kogu õhuvool tuleneb järgmiste elementide leketest:

 • seinad, põrand, katus,
 • põrandate, seinte ja katuse liitekohad,
 • seinte ja väliste avade (aknad, uksed) raamide liitekohad,
 • torude sisselaskeavade liitekohad seintega,
 • läbipääsud, truubid.

Kuna majade soojapidavus paraneb pidevalt, suureneb ventilatsiooni tähtsus energiakao seisukohalt. Osa energiakaost tuleneb õhu imbumisest läbi ehitusmaterjalide ja ehituskonstruktsioonis olevate avade. Hoone konstruktsiooni tihendamine aitab vähendada energiakadu, vähendades samas konstruktsioonilementide kahjustuste ja tuuletõmbuse ohtu.