Konstruktiivsed sõlmed ja külmasillad

Hoone konstruktiivsed sõlmed peavad olema läbi mõeldud ja nende võtmeroll on kompenseerida kokkutõmbuvate ja paisuvate ehitusmaterjalide tööd. Valesti tehtud konstruktiivsed sõlmed võivad kaasa tuua umbes 5% soojuskao. Seetõttu peavad projekteerijad pöörama tähelepanu liitekohtadele, eriti erinevate konstruktsioonielementide vahel.

MAkende liitekohad kandvate seintega moodustavad potentsiaalsed külmasillad, mille pindala võib keskmiste mõõtudega maja puhul moodustada kokku kuni 100 m². Õhukindla montaaži süsteemi SWS kasutamine võimaldab vähendada soojuskadusid ja välistab joonkülmasildade moodustumise. Montaaživahu Flexifoam kasutamine lubab hoida soojusülekande väärtust λ <0,0345 W/m*K juures ja soojusülekandetegurit ψ alla 0,1 W/mK, st alla piirväärtuse. 

Kasud: 

 • õhukindlus,
 • kaitse vihmasademete ja niiskuse eest,
 • parandatud esteetika,
 • soojusisolatsioon,
 • suurenenud tulekindlus,
 • paremad akustilised parameetrid.

Külmasillad ja hoone energiatõhususe iseloomustus.

Külmasildade kaudu tekkiva soojuskao arvutamine põhineb PN-EN ISO 10211: 2017-09 standardil „Külmasillad hoones. Soojusvoolud ja pinnatemperatuurid. Detailsed arvutused”. Liitekohtade soojuskarakteristikute määratlemisel kasutatakse kolmemõõtmelise soojusläbivuse arvutust.

Nende arvutuste alusel määratletakse kaks kriteeriumit:

1. Temperatuuriindeks fRsi [-]

Temperatuuriindeks fRsi on antud puitkonstruktsiooni ja seina vahelise liitekoha sisepinna madalaima temperatuuri θsi ning ka minimaalse kriitilise temperatuuri indikaator. See on määratletud hallituse tekke riski väärtusega fRsi > 0,72.  

Tegelikkuses on tegemist mõõtudeta väärtusega, mis määratleb sisepinna temperatuuri sõltumatult täpsetest piirtingimustest, vahemikus 0 kuni 1. Konstruktsioonielemendid peavad piirama hallituse lokaalse tekke ja veeauru kondenseerumise võimalust sisepinnal.

Näide:

fRsi= Qsi-Qe/Qi-Qe

kus:

 • Qsi – sisepinna temperatuur
 • Qe – välisõhu temperatuur
 • Qi – õhutemperatuur siseruumis

See valem võimaldab pärast sobivat teisendust arvutada temperatuuri, mis siseruumi õhu ja sisepinna teatud temperatuuride juures tekib puitkonstruktsiooni sisemisel liitekohal seinaga:  Qsi=fRsi*(Qi-Qe)+Qe

2. Joonsoojusülekande koefitsient Ψ [W/mK]

Soojusülekande koefitsiendid ψ i χ kirjeldavad külmasilla tagajärjel tekkinud soojuskadusidcieplnego. Eristatakse:

 • joonkülmasilda (nt. liitekoht rõduga),
 • punktkülmasilda (nt. soojusisolatsiooni kihti läbistav ankur seinas või laes).

Joonsoojusülekande koefitsient ψ iseloomustab täiendavaid soojuskadusid joonkülmasilla asukohas selle külmasilla jooksva meetri kohta. Punktsoojusülekande koefitsient χ iseloomustab vastavalt täiendavaid soojuskadusid punktkülmasilla kaudu.

Koefitsiendi ψ väärtus oleneb ühendatud ehituselementide konstruktsioonist, mõõtmetest ja U-väärtusest. Sel põhjusel muutub ψ koefitsiendi väärtus, kui muutub külmasillaga külgnevate piitdetarindite struktuur, isegi kui külmasild ise jääb muutumatuks.

Joonsoojusülekande koefitsiendi ψ arvutamiseks tuleb kahemõõtmelise soojusjuhtivuse L2D väärtusest (soojussidemetegur kahemõõtmelise elemendi arvutamisel kahe välisseina liitekohas) lahutada soojuskaod, mida arvestatakse soojusläbivusteguriga U.